Basket Willows near Wright's Lake, 46" x 36," $3500

View Portfolio

Bald Mountain with Cottonwood, Spenceville, 12 1/2" x 10 1/2," $550

View Portfolio

View Portfolio